You are here
Home > All News > Team Japan’s Men’s Line Up

Team Japan’s Men’s Line Up

Team Japan’s men’s national team is also participating at the World Championships.

Here is their line up.

Goalkeepers: TANAMURA Katsuyuki, FUKUSHIMA Tomoyoshi
Players: ADACHI Seiya, KAWAMOTO Shuma, SHIGA Mistuaki, TAMUKA Yoshida, IIDA  Atsuto, SHIMIZU Yusuke (team Captain), TAKATA Mitsuru, ARAI Atsushi, INABA Kohei, OKAWA Keigo, ARAKI Kenta


Poseidon Japan

Top